Rerouteing of KMB Route No. 296M (Hong Sing Garden – Hang Hau Station)